مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

به گزارش مجله گرگانلند، ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ پشت ﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی آن ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺮﮔﻮنی، اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎناً روی آن ﻣﻮزاییک ﻳﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

امروزه به علت های بسیار زیاد و قابل تأملی همه ما به وجود گیاهان در محل زندگیمان و یا حتی محل کار احتیاج داریم. از مهم ترین این دلایل می توان به آلودگی هوا اشاره نمود. وجود گیاهان تا حد بسیار زیادی می توانند در کاهش اینگونه آلودگی ها به ما یاری نمایند.

ﺧﺎک و ﻛﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎغ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـیﮔﻴـﺮد. ﻣﻮادی ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ روف گاردن اﺳﺘﻔﺎده می ﺷـﻮد، دارای ﻋﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃـﻮﻻنی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 30 ﺗـﺎ 50 ﺳﺎل اﺳﺖ.

روف گاردن یا گلخانه در پشت بام، فضا های سبزی هستند که در سطوح بالای ساختمان های مسکونی، صنعتی و تجاری که برای تفریح، فضای بازی، سایه و پناهگاه، کنترل دما، بهبود معماری و ایجاد محیط مناسب زندگی برای پرندگان و یا به سادگی به عنوان یک منطقه سبز طراحی شده است. چنین فضا های سبزی در مقیاس عظیم می توانند بر آب و هوا و محیط زیست منطقه تاثیر گذاشته و آن را بهبود بخشند.

منبع مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

انتشار: 13 آبان 1400 بروزرسانی: 13 آبان 1400 گردآورنده: gorganland.ir شناسه مطلب: 1351

به "مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید